Acest fenomen vine ca o întoarcere pe dos a unei mănuși deja infectate. Societatea la nivel global era de mult infestată cu patologii comportamentale, iar balanța oscila inechitabil între emițători și receptori. Această criză vine pe fondul unor persiflări acute ale agenților economici asupra bio-ritmului și a eco-sistemului planetei dar și ale omului împotriva semenilor săi.

Astăzi încercăm să păstrăm valide informații care se rostogolesc cu repeziciune în ceea ce privește statistici medicale, economice, umanitare de grad zero. Din păcate omenirea suferea intens din cauza multor probleme copleșitoare care abia acum au iesit la suprafață. Acum suntem obligați să privim prin ferestrele virtuale ororile vechi și prezente, martiriul a cărui dimensiune nu ne este specific să îl absorbim în conștientul nostru. Din acest motiv, pentru auto-protecție, trebuie să fim precauți la a primi avalanșa informațională fără discernământ. Să încercăm să ne detașăm și să evaluăm starea de acum, pentru a fi pregătiți nu numai cu medicație sanitară dar și cu una bugetată moral, la a face față abuzului de libertate, după ce vom fi ieșit din “lagărele” sub/supra-dimensionate ale istoriei prezente.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale evoluței umane este educația. 

Această izolare privită în sens metaforic sau nu ”pune la adăpost”, creează o stare de respiro pentru multe categorii sociale suprasolicitate, devenind astfel defavorizate în ceea ce privește efortul fizic și / sau intelectual dar este și un reflector obiectiv pentru cei fără adăpost, asistații social, bătrânii cu venituri reduse, persoanele cu diverse forme de handicap, etc. Fenomenul izolării stârpește, cel puțin pentru moment, acțiunile necontrolate sub forma hărțuirii fizice sau emoționale, fie că era vorba despre prezența acestora în companii multinaționale și nu numai, în instituții de învățământ, spații publice, etc. Numărul acestor victime devenise alarmant, chiar dacă abuzurile se desfășurau incognito. Iată un prilej de reflecție pentru conștientizare și pentru continuarea luptei spre eradicarea manipulărilor de orice fel.

Pe de altă parte, tot pe fondul acestui tip de flagel comportamental, a apărut fenomenul instabilității habitusului conjugal, astfel violența în familie capătă proporții augmentate și se manifestă concomitent cu ”oprimările” exterioare, parcă acestea din urmă nu ar fi de ajuns. Femeia este în continuare cea care ”consumă” atâtea prejudicii. Însă cei care ”atacă” trebuie să știe că va veni o zi când această libertate pe care ei acum și-o asumă în mod mojic nu va mai exista iar pedepsele vor fi crunte chiar și la nivel de verbalizare a intenției de natură violentă. Sunt deja zeci de Organizații Non-guvernamentale care apără drepturile femeii la nivel mondial, iar implementarea sancțiunilor drastice este doar o chestiune de timp. Proiecte internaționale precum UNESCO’ S Academy of Young Women. The Fight Against Xenophobia, Extremism and Aggression, la care am participat în 2017 printr-un manifest anti-violență și de ghidaj de comunicare inter-umană cu mijloacele artei vizuale, promit să asigure o vizibilitate extinsă a fenomenelor care încalcă flagrant drepturile fundamentale ale omului.

Astăzi ies la iveală, iată, aspectele lacunare ale unui popor care s-a luptat din interior să țină pasul cu manifestările occidentale mai ales în domeniul multi-cultural. Artiștii, în general, au făcut eforturi inimaginabile să poată avea mijloacele decente pentru a-și etala exprimarea artistică. Acum se vede precaritatea acestui sector uman defavorizat care ar trebui să fie de altfel privilegiat din punct de vedere al veniturilor pentru că artistul, nu-i așa, aduce metafora în mijlocul nostru. Dacă teatrul, în mare parte, muzica, sunt domenii în care promovarea și mijloacele materiale sunt mai la îndemână, dar și aici există o mare necesitate de aporturi logistice, în sfera artelor plastice și decorative lucrurile nu stau la fel. Aș propune înființarea unui Radio / TV  Arte în România, a unui organism național care să susțină prin salarizare și fonduri fixe atribuite materialelor necesare înfăptuirii actului artistic și pe lângă aceste lucruri esențiale o bună și justă informare a societății despre importanța culturii și a beneficiilor artei în viața omului contemporan.

 Arta nu numai că îți dă ”aripi”, această senzație inefabilă, dar te poartă și mai aproape de transcendental. 

Metode indubitabile de relaxare a spiritului și de bucurie rafinată care apare într-un mod natural. De ce în călătoriile noastre abordăm contextele feerice ale muzeelor? 

Într-un sens benefic al izolării, distanțarea ne face să ne recunoaștem ca ființe individuale cu haruri neexploatate și cogniții entuziaste despre propriile descoperiri. 

”O lume nouă apare acum observației. Și ce frumoasă, ce promițătoare e lumea cugetelor, în comparație cu lumea pietrelor [...] E ceva neobișnuit cu noi, suntem de două ori singularizați, o dată prin împrejurările și societatea în jurul căria ne-am format, altă dată prin ce am știut sau am voit noi să luăm din ele.. ” (p.92, Povestiri despre Om, Constantin Noica, Ed. Humanitas, 2009).

În aceste zile învățăm ce înseamnă igiena care poate căpăta valențe maxime, igiena fizică dar la fel avem nevoie și de o igienă mentală, emoțională dar și cea a informațiilor transmise. Trebuie să învățăm că nu mai putem intra oricum în casă, a noastră și a sufletului celuilalt. Trebuie să ne igienizăm bine dacă nu chiar să purtăm un ”combinezon informațional” pentru a proteja, de exemplu, persoana iubită, dar și pe toți ceilalți.

Căt despre întoarcerea provizorie a lumii în favoarea introspecțiilor unui ego mutilat de existențialism și subzistență, de rolurile sociale, de exhibițiile fals estetice, de rutină și materialism, ar trebui luată ca pe un cadou în cel mai obiectiv context cu putință, auto-izolarea în favoarea salvării vieții dar și a prevenției morții spirituale.

”Fiind însuși ustensilul de omorât timpul, Cârciuma reprezintă, oricât ar părea de exagerat, eschiva domestică în fața morții într-o lume în care viața nu are nimic eroic în ea.” (p.205, cap. De ce ne plictisim? Continentele Insomniei, Gabriel Liiceanu, Ed. Humanitas, 2017).

Ultimul meu proiect, CHANGES [worldlove] lansat la începutul anului 2020, vorbește despre cum luptă astăzi omenirea ”cu dinții” pentru viață și cum luptau oamenii tacit, înarmându-se de multe ori cu pseudo-agresivitate, într-o eră care devenea din ce în ce mai ostilă din punct de vedere al relaționării inter-sociale. Acum avem această șansă de a schimba lucrurile și de a ne schimba. Umanitatea are nevoie de acest swich iar scenariile în linii trasate fugitiv sunt două:  fie vom ajunge în cel mai sumbru dintre ele și anume în habitatul urban al lui Robinson Crusoe și cel de-al doilea, mult mai optimist, în care ne vom bucura de ”curățenie” etică și dreptate, de echilibrarea ierarhiilor sociale, de scăderea surplusului de lux. Criza actuală este o confirmare că manipularea economică și socială pseudo-benefică a mers prea departe și tendințele gurmande au dus la eșuarea unui scop sub efectul balonului de săpun. Dacă înțelegem toate aceste suprasolicitări improprii fragilității ființei umane, vom înțelege și ce vom avea de făcut pentru a reconstrui și a ne uita în ochii semenului nostru cu încredere, dragoste și o formă de respect similară cu cea pentru un tămăduitor universal. 

Și indiferent de lacunele, poate și mai mari decât cele de astăzi, în care ne va arunca istoria, nu trebuie să ne pierdem sensul de a trăi.

 

Despre Carmen Emanuela Popa

Artista Carmen Emanuela Popa este Doctorand in cadrul Universității Naționale de Arte, București, în domeniul Arte Vizuale. A avut numeroase participări în expoziții și proiecte internaționale cu teme care dezbat problematicile existențiale ale ființei umane și este cunoscută ca o artistă “anti-sistem” care militează pentru pace și pentru dialogul intercultural multidisciplinar în contextul artelor și design-ului contemporan. 

Lucrările sale au făcut obiectul unor proiecte în parteneriat cu instituții importante precum Comisia Națională a României pentru UNESCO, Alumnus Club pentru UNESCO, Institutul Cultural Român, Muzeul Național al Satului, Muzeul Național de Istorie a României,  Primăria Capitalei prin Centrul pentru Tineret, Administrația Fondului Cultural Național, UNESCO Franța, Primăria Arondismentului 1 Paris, de asemenea s-au bucurat de reprezentări media în: Huffington Post, RFI, Adevărul, TVR, Burda Internațional, British Vogue, China Daily, etc.

 

www.carmenemanuelapopa.com

foto credit profil designer: Yannick Le Guern, Paris

CHANGES 2020 / locație Arcub, București / performer Alexandra Cornei

________

https://radiodeea.ro/artista-carmen-emanuela-popa-despre-situatia-de-astazi-a-umanitatii-37861.html?fbclid=IwAR18vCcvsTGv_0YtdFvYq2QU3PpNhuacxx3CK9-QI4DXmygXTnJaUFsX7oU

 

Artist Carmen Emanuela Popa about today's situation of humanity

This phenomenon comes as a reversal of an already infected glove. The society at global level has long been infested with behavioral pathologies, and the balance fluctuates unfairly between transmitters and receivers. This crisis comes against the backdrop of acute abuse of economic agents on the bio-rhythm and the eco-system of the planet but also of the man against the others.

Today we are trying to keep valid information that is rolling fast with regard to medical, economic, humanitarian statistics. Unfortunately, humanity was suffering intensely because of many overwhelming problems which have only in this moments come to the surface.  Now we are forced to look through the virtual windows the old and present horrors, the martyrdom whose dimension is not specific to us to absorb it in our conscious. For this reason, for self-protection, we must be cautious in receiving the information avalanche without discernment. Let's try to detach and evaluate the state of being, in order to be prepared not only with medical medication but also with a morally budgeted one, to cope with the abuse of freedom, after we have come out of the under / over-sized "camps" of present history.

One of the most important aspects of human evolution is education.

This isolation, whether metaphorically or not "puts in the shelter", creates a breath for many social categories overloaded, thus becoming disadvantaged in terms of physical and / or intellectual effort but is also an objective reflector for the homeless, assists socially, the elderly with low incomes, people with various forms of disability, etc. The phenomenon of isolation is preventing, at least for the moment, uncontrolled actions in the form of physical or emotional harassment, whether it was their presence in multinational companies and not only, in educational institutions, public spaces, etc. The number of these victims became alarming, even though the cases were incognito. Here is an opportunity for reflection, for awareness and for continuing the fight to eradicate manipulations of any kind.

On the other hand, also on the background of this type of behavioral scourge, the phenomenon of instability of the conjugal habitus appeared, thus the domestic violence acquires increased proportions and manifests itself simultaneously with the external "oppressions", as if the latter were not enough. It is still the woman who "consumes" so much harm. But those who "attack" must know that there will come a day when this freedom that they now assume in a boorish way will no longer exist and the punishments will be harsh even at the level of verbalization of the intent of a violent nature. There are already dozens of Non-governmental organizations defending women's rights worldwide, and implementing drastic sanctions is only a matter of time. International projects such as UNESCO's Academy of Young Women. The Fight Against Xenophobia, Extremism and Aggression, in which I participated in 2017 through a manifesto of anti-violence and a guide to inter-human communication with the means of visual art, promises to ensure an extended visibility of the phenomena that grossly violate the fundamental human rights. .

Today, the lacuna aspects of a romanian people who struggled from the inside to keep up with the european manifestations, especially in the multi-cultural field, are revealed. Artists, in general, have made unimaginable efforts to be able to have the decent means to display their artistic expression. Now we see the precariousness of this underprivileged human sector, which should also be privileged from the point of view of remuneration because the artist bring the metaphor in our world. If theater, for the most part, music, are areas where promotion and material means are more available, but there is also a great need for logistical contributions, in the sphere of fine and decorative arts things are not the same. I would propose the establishment of a Radio / TV Arts in Romania, a national institution to support by methods of payroll and fixed funds attributed to the materials necessary for performing the artistic act and besides these essential things a good and fair information of the society on the importance of culture and the benefits of art in the life of the contemporary man.

Not only does art give you "wings", this ineffable sensation, but it takes you even closer to the transcendental.

Undoubted ways of relaxation of the spirit and refined joy that occurs in a natural way. Why in our travels do we approach the delightful context of museums?

In a beneficial sense of isolation, the distance makes us recognize ourselves as individual beings with unexploited graces and enthusiastic cognition of own discoveries.

"A new world is now emerging from observation. And how beautiful, how promising is the world of thought, compared to the world of stones [...] It is something unusual with us, we are twice singled out, once through the circumstances and the society around which we were formed, another time by what we knew or wanted us to take from them .. ”(p.92, Stories about human being, Constantin Noica, Humanitas Ed., 2009).

These days we learn what hygiene means that can achieve maximum valence, physical hygiene but we also need mental, emotional hygiene of the information transmitted. We must learn that we cannot enter the house, ours and the soul of the other person anyway. We need to be well hygienic if we do not even wear an "informational suit" to protect, for example, the loved one, but also everyone else.

As for the provisional return of the world in favor of the introspections of an ego mutilated by existentialism and subsistence, by social roles, by false aesthetic exhibitions, by routine and materialism, it should be taken as a gift in the most objective context possible, self-isolation in the favor of saving life but also of preventing spiritual death.

"Being the time-consuming utensil itself, Pub represents, no matter how exaggerated, the domestic dodge in the face of death in a world where life has nothing heroic in it." (p.205, chap. Why are we bored? Continents of Insomnia, Gabriel Liiceanu, Humanitas Ed., 2017).

My latest project, CHANGES [worldlove] launched in early 2020, talks about how humanity is fighting today "with teeth" for life and how people were fighting tacitly, often arming themselves with pseudo-aggressiveness, in an era that became increasingly hostile in terms of inter-social relations. Now we have this chance to change things and change ourselves. Humanity needs this swich and the scenarios in fugitive lines are two: either we will reach the darkest of them, namely in Robinson Crusoe's urban habitat and the second, much more optimistic, in which we will enjoy ethic "cleanliness" and justice, balancing social hierarchies, reducing the surplus of luxury. The current crisis is a confirmation that the pseudo-beneficial economic and social manipulation has gone too far and the gourmet tendencies have failed to reach a goal under the effect of the soap balloon. If we understand all these overloads improper for the fragility of the human being, we will also understand what we will have to do to rebuild and look into the eyes of our fellow man with confidence, love and a form of respect similar to that of a universal healer.

And regardless of the gaps, maybe even larger than today, in which our history will throw us, we must not lose our sense of living.

 

About Carmen Emanuela Popa

Artist Carmen Emanuela Popa is a PhD student at the National University of Arts, Bucharest, in the field of Visual Arts. She has had numerous participation in international exhibitions and projects with topics that debate the existential issues of the human being and is known as an "anti-system" artist who advocates for peace and for multidisciplinary intercultural dialogue in the context of contemporary arts and design.

His works have been the subject of projects in partnership with important institutions such as the National Commission of Romania for UNESCO, Alumnus Club for UNESCO, the Romanian Cultural Institute, the National Village Museum, the National History Museum of Romania, the City Hall of Bucharest through the Youth Center, the Administration of the National Cultural Fund (AFCN), UNESCO France, City Hall of the 1st Arrondissement Paris, also enjoyed media representations in: Huffington Post, RFI, Adevărul, TVR, Burda International, British Vogue, China Daily, etc.

 

www.carmenemanuelapopa.com

photo credit profile designer: Yannick Le Guern, Paris

CHANGES 2020 / Arcub location, Bucharest / performer Alexandra Cornei

_____

https://radiodeea.ro/artista-carmen-emanuela-popa-despre-situatia-de-astazi-a-umanitatii-37861.html?fbclid=IwAR18vCcvsTGv_0YtdFvYq2QU3PpNhuacxx3CK9-QI4DXmygXTnJaUFsX7oU