Designerul Carmen Emanuela Popa este invitata lui Bogdan Stănescu la Gala TVR Cultural, alături de personalități din spațiul culturii și artei din România. Artista participă în cadrul acestui eveniment cu Proiectul Zero Violence dedicat Femeii din contemporaneitate și valorilor pacifiste pe care Carmen Emanuela Popa le promovează, în general, în lucrările sale. 

De Ziua Naţională a României, începând cu ora 18.25, #tvrcultural aniversează un an de când şi-a asumat misiunea de a readuce arta, cultura și dezbaterea de idei în prim-planul scenei publice, într-o perioadă în care nevoia de promovare a valorilor culturale autentice se face simțită tot mai acut în societate.
 
Marile festivaluri, din ţară şi din străinătate, spectacole jucate pe cele mai importante scene, dialoguri și dezbateri care au adus în prim plan importante teme contemporane, dar și experimentele artistice ale momentului, şi-au regăsit loc în grila #tvrcultural. Generaţiilor trecute, al căror mesaj de o valoare inestimabilă a fost păstrat în arhiva #TVR, li s-a alăturat o tribună a tinerelor talente.

„Un an de TVR Cultural înseamnă muncă multă, o luptă grea de a te reîntoarce pe locul pe care îl aveai cândva pe piaţă, dar mai ales programe de calitate şi o alternativă la orice este derizoriu. Mai reprezintă şi perspectiva unei Românii sănătoase şi o şansă pentru generaţia tânără, care are multe de spus. Vrem să demonstrăm că România este un loc în care putem merge mai departe, să locuim şi nu neapărat să o părăsim.
Când spun cultură, nu mă refer la cultură academică sau exclusiv artistică, mă refer la corpusul de mentalităţi care defineşte o societate. Spaţiul cultural românesc este dinamic şi viu şi poate că este lumea cea mai adaptabilă la condiţiile economiei de piaţă.
Există o generaţie tânără, care munceşte foarte mult şi este extraordinar de înzestrată, dar care nu are o platformă unde să se vadă că există. Avem generaţii de aur, iar Arhiva Televiziunii este plină de exemple.
În România nu este un deşert cultural şi poate că avem acest sentiment pentru că nu ştim ce face tânăra generaţie. Vrem să arătăm că există un schimb de ştafetă”, a spus Ruxandra Ţuchel, directorul TVR Cultural. 

Cu un profil unic în peisajul media, #tvrcultural a creat punți între tradiție și modernitate, între conservatorism și progresism şi a reflectat diversitatea temelor abordate de creatorii români. 
În 1 Decembrie, TVR CULTURAL îşi onorează telespectatorii cu un program special realizat pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a României şi pentru aniversarea postului cultural al Televiziunii Publice.

Toate drepturile de proprietate intelectuală aparțin #TVR. Conținutul nu poate fi copiat, încărcat pe niciun canal media online sau pe rețele de socializare fără acordul TVR, dar vă mulţumim dacă distribuiţi link-ul nostru. 

TVR este marca înregistrată și este protejată.

Gala TVR Cultural 2023

https://www.youtube.com/watch?v=zpvlfW2oT3g
        

The Romanian Designer Carmen Emanuela Popa is Bogdan Stănescu's guest at the TVR Cultural Gala, together with personalities from the field of culture and art in Romania. The artist participates in this event with the ZERO Violence Project dedicated to contemporary Women and the pacifist values that Carmen Emanuela Popa generally promotes in her works.


On Romania's National Day, starting at 6:25 p.m., #tvrcultural celebrates a year since it assumed the mission of bringing art, culture and the debate of ideas back to the forefront of the public scene, at a time when the need to promote authentic cultural values is felt more and more acutely in society.

The big festivals, from the country and abroad, shows played on the most important stages, dialogues and debates that brought to the fore important contemporary themes, but also the artistic experiments of the moment, found their place in the #tvrcultural grid. The past generations, whose message of inestimable value was preserved in the #TVR archive, were joined by a tribune of young talents.

"One year of TVR Cultural means a lot of work, a hard fight to return to the place you once had on the market, but above all quality programs and an alternative to anything that is derisive. It also represents the perspective of a healthy Romania and a chance for the young generation, which has a lot to say. We want to prove that Romania is a place where we can move on, live and not necessarily leave.
When I say culture, I'm not referring to academic or exclusively artistic culture, I'm referring to the corpus of mentalities that defines a society. The Romanian cultural space is dynamic and alive and is perhaps the world most adaptable to the conditions of the market economy.
There is a young generation, which works very hard and is extraordinarily gifted, but which does not have a platform where it can be seen that it exists. We have golden generations, and the Television Archive is full of examples.
In Romania it is not a cultural desert and maybe we have this feeling because we don't know what the young generation is doing. We want to show that there is an exchange of baton", said Ruxandra Ţuchel, director of TVR Cultural.

With a unique profile in the media landscape, #tvrcultural created bridges between tradition and modernity, between conservatism and progressivism and reflected the diversity of themes addressed by Romanian creators.
On December 1, TVR CULTURAL honors its viewers with a special program created to celebrate Romania's National Day and the anniversary of the cultural station of Public Television.

All intellectual property rights belong to #TVR. The content may not be copied, uploaded to any online media channel or social media without the consent of TVR, but we appreciate it if you share our link.

TVR is a registered trademark and is protected.

TVR Cultural Gala 2023

https://www.youtube.com/watch?v=zpvlfW2oT3g